Kódování češtiny (or ASCII)

Pravoslavná církev

Pravoslavné křesťanství východní


Jsme poctěni Vaší návštěvou

Vítá Vás:

Stránka o Pravoslaví

Obsahuje: všeobecně o pravoslavném učení, pravoslavná duchovnost, modlitby, věrouka, posvátná Tradice Církve, svatí, duchovní život a mystika, svaté ikony, apokalypsa — konec světa, pravoslavná Církev u nás i ve světě: na Východě i na Západě, pravoslavný kalendář, literatura, recense, aktuality, polemika (zabýváme se zde vším, co se týká pravoslavné církve a jejího života)
Kéž toto čtení přinese někomu duchovní užitek!
Dej vám Bůh spasení!Diskusní klub pro pravoslavné křesťany byl obnoven. Najdete jej na původní adrese.V důsledku výše zmíněných problémů na serveru se stalo, že nám v uplynulém půl roce nebyla doručována velká část pošty. Všem, kteří nám psali, se omlouváme. V současnosti je funkčnost všech e-mailových adres plně obnovena. Můžete nám psát i na novou adresu: pravoslav@sinus.cz

Jubilejní archijerejský sněm Ruské pravoslavné církve (Moskva 13. - 16. srpna 2000) rozhodl o svatořečení posledního ruského cara Nikolaje II., carevny Alexandry a jejich dětí: Alexije, Olgy, Taťány, Marie a Anastasie, jako svatých trpitelů. Jejich kanonisace se uskutečňuje spolu s proslavením sboru novomučedníků a vyznavačů ruských. Bude svatořečeno 1154 nových svatých (z toho 1090 novomučedníků a vyznavačů ruských, kteří trpěli ve 20. století).
Přímé linky na novinky:

A ještě jeden list k problematice "jak se modlit za nepravoslavné" dopis řeckých mnichů. Na rozcestník Znamení doby bylo umístěno: Amerika - předvoj pádu západní civilisace? (15.9.2000) Na připravovaný rozcestník katechismus byl umístěn překlad: Poučení proti smilstvu (8.8.2000). Spor o Darwina (úvaha nad problematičností všeobecně vnucované Darwinovy evoluční teorie) (7.2000) (Relevantní článek k tomuto tématu na našem webu: „Učení o stvoření světa".)

Odpověď dívkám a ženám na otázku - proč pravoslavná církev nepřipouští možnost vysvětit ženu na kněze. (S odbočkou o řádu lásky a manželství) (6. 7. 2000). Modlitby za nepravoslavné (je možno modlitebně vzpomínat nepravoslavné lidi při proskomidii?) (6.7.2000). Poznámka na okraj bohoslužby k uctění památky mistra Jana Husa konané v Betlémské kapli 6. července 2000 (6. 7. 2000). Na rozcestník Znamení doby bylo umístěno prohlášení posvátného synodu Moskevského patriarchátu o přidělování osobních identifikačních čísel (obsahujících symbol 666), čárových kódech a nekontrolovaném sbírání a používání informací o lidech (oficiální stanovisko Ruské pravoslavné církve) (13.4.2K)

Na stránku Uzdravení a zázraky svatého vladyky Jana San Franciského byla přidána pozoruhodná fotografie. Na stránku věnovanou pravoslavné teologii jsme umístili odkaz na článek biskupa Kryštofa: Teologie církevní obce (7. 3. 2000). Na rozcestník „Liturgický život Církve" přidán odkaz: Smíšená manželství (článek od předního teologa naší pravoslavné církve, který dokládá nepřijatelnost uzavření smíšeného manželství pro pravoslavného křesťana) (4. 3. 2000). Na rozcestník Pravoslavná theologie přidán odkaz na nový článek: Řecké filosofické pojmy v křesťanské theologii (Teologie se musí vyjadřovat univerzálním jazykem. Ne náhodou si Bůh vyvolil církevní Otce v řeckém prostředí. Nutnost filosofické jasnosti v souladu s požadavkem hloubky gnóse podněcovala tyto Otce, aby očistili a posvětili jazyk filosofie a jazyk mystiků, aby křesťanskému životu, který nejen obsáhl, ale i přesáhl izraelskou zbožnost, vtiskli celostný, univerzální význam.) (28. 2. 2000).Novinka!

Stáhněte si - download!
Na serveru „Pravoslavi.cz" byla otevřena stránka downloadu, z níž si můžete stáhnout tiskové soubory (a vytisknout si je na své laserové tiskárně). Ozdobné grafické listy s žalmy a vyznáním pravoslavné víry, brožury apod. (Ke správnému vytištění nepotřebujete mít na Vašem počítači a tiskárně nainstalovanou češtinu.)
Další novinky na stránce downloadu, PDF soubory pro Acrobat (od 15. 9. 2000)!

Dosažitelnost serveru "pravoslavi.cz" by měla být od 8. 8. 2000 v pořádku.
Proč být pravoslavným křesťanem?

Račte vstoupit do dveří


Jugoslávie:

Otevřený dopis monarchistickému sdružení „Koruna Česká" ohledně jejich podpory bombardování Jugoslávie (únor 2000)
Žaloba na prez. Havla kvůli Kosovu
Stránky Slovanského výboru (z obsahu: Slovanský výbor ČR spolupracuje na ustavení Evropského tribunálu pro odsouzení zločinů NATO vůči Jugoslávii a mnoho pozoruhodného dalšího).
Úpravy (5. 12. 1999) na rozcestníku „o Jugoslávii"
Zajímavý link http://mujweb.cz/www/presschat/ - najdete zde dopisování s p. Neffem (redaktorem Neviditelného psa) o zpravodajství o Jugoslávii...Kniha o problematice Jugoslávie:
Dr. Rajko Doleček: Žaluji
(Kritické poznámky k mýtům o Evropské unii, NATO a USA v souvislostmi s událostmi v Jugoslávii)
Zde najdete o této knížce něco více.

Schematismus pravoslavné církve v našich zemích
(adresy chrámů a kontakty na duchovní v Čechách a na Moravě)Na serveru „Pravoslavi.cz" otevřen web
Křesťanská orthodoxie

(hlavní český pravoslavný rozcestník)


Dosažitelnost serveru "pravoslavi.cz" by měla být od 8. 8. 2000 v pořádku.
Z knižní nabídky (poslední pravoslavné publikace):


Pohlednice ikon: čtyři druhy barevných pohlednic - 1.) všech českých svatých; 2.) sv. Ivan Český; 3.) sv. Prokop Sázavský; 4.) sv. Gorazd II. (biskup, nový mučedník). (Pohlednice jsou barevné, lesklé; na rubu je text posvátného hymnu ke vzývání svatých - tropar a kondak.) Viz knižní nabídka.

Právě vyšla „ORTHODOX REVUE č. III." -- obsah nové „Orthodox revue" je zde.

Nová knížka: prot. Thdr. Pavel Aleš - „Vejdu do domu tvého". Jak se chovat v pravoslavném chrámu. Vydala „Knižní dílna Rubato". (Cena 30 Kč.) Objednávejte buď u vydavatele nebo na adrese Eparchiální rady pravoslavné církve (Masarykova tř. 17, 772 00 OLOMOUC)

Biskup Gorazd Pavlík. Dosud nepublikované části díla sv. biskupa mučedníka Gorazda: teorie o nerovnocennosti lidských ras; co život přinášel; po první světové válce; nebezpečí. Vydala Pravoslavná akademie ve Vilémově. (Cena 100 Kč.) Objednávejte na adrese Eparchiální rady pravoslavné církve (Masarykova tř. 17, 772 00 OLOMOUC)

Vyšla kniha: jeromonach Christodoulos Svatohorec - Starec Paisij. Tento starec patří k největším duchovním osobnostem pravoslavné církve. Je připočítáván do sboru všech velkých starců - počínaje od sv. Antonia (Antonína Egyptského). Paisij je pro nás osoba o to vzácnější, že žil v naší době (zemřel v r. 1994). Kniha obsahuje vyprávění o jeho životě a množství jeho výroků a poučení i proroctví. Těžko si představit autentičtější duchovní četbu. Zde je výběr několika výroků starce Paisia: „Dnes všude vládne světský duch. Bůh dává požehnání bohatství, aby i nás přinutil dávat almužny. Avšak my kupujeme větší ledničky, aby se nám potraviny nekazily, anebo zvětšujeme naše spíže, aby se do nich více vešlo. Všude dne vládne chamtivost." „Mágové nemají žádnou moc a jejich magické, démonické energie se na křesťany "nechytají". "Přichytí" se na ně jen tehdy, když: nemají čistou zpověď nebo někomu křivdí. V těchto případech totiž sami dávají moc ďáblu." „Ve většině případů považujeme své rozmary za Boží vůli." „Malé pokřtěné děti vidí různá Boží tajemství. Protože jsou čisté, přijímají je do svého společenství svatí andělé, kteří neustále zří Boží tvář." „Zesnulí čekají na naše modlitby, jako uvěznění na návštěvu svých blízkých." „Když bdíme, prosme Boha, aby daroval spánek našim bratřím, kteří nemohou usnout a berou léky." „Když ďábel ničí nějakého člověka nebo rodinu, musíme napravit své myšlenky." „Otče najdu si nějaké dobré děvče, abych se s ním oženil? - Když všichni hledají "dobrá" děvčata, pak co si počneme s těmi ostatními? Naložíme je do sudu?" „Když někomu gratulujete ke svátku, říkejte mu: Přeji ti mnoho let příjemných Bohu!" „Bůh po nás žádá jedinou věc - pokoru a nic jiného. Nepotřebuje od nás nic, po čem by toužil a co by chtěl. Chce jen, abychom se pokořili a stali se účastnými jeho Božské blahodati (energie milosti)." „Místo toho, abychom zaplatili lékaři, který nám dává injekci (např. nějakému příbuznému či spolupracovníkovi apod., komu Bůh dovoluje, aby nám činil problémy, a tak nás cvičil v trpělivosti a pokoře), stavíme se na odpor a bráníme se léčbě." „Modlitba těch, kteří se modlí za svět, pomáhá věřícím křesťanům, kteří mají nahromaděny vážné problémy, neboť jedni i druzí vysílají na téže frekvenci." „Když si chci odpočinout, modlím se. Zjistil jsem, že pouze modlitba poskytuje člověku správný odpočinek. Proto se modlete a studujte." (O starci Paisiovi viz článek „po démonské bouřce" i jinde na stránkách znamení doby.) (Kniha je ve slovenštině, má 248 str. a obrazovou přílohu; vydalo ji "vydavatelství Cuper, 080 01 Prešov, Požiarnická 17, Slovensko; stojí cca 280 korun. ISBN 80-88890-04-7; objednat si ji můžete také na adrese: Pravoslávna bohoslovecka fakulta, Masarykova 15, 080 80 Prešov, Slovensko). Viz též knižní nabídka

Na Slovensku vydali knihu známou po celém pravoslavném světě: jeromonach Serafím Rose - Pravoslaví a náboženství budoucnosti. Otec Serafím je známou osobností Ruské pravoslavné církve v zahraničí. Byl asketou i theologem. Někteří v něm vidí svatého Otce naší doby. V této knize objasňuje pohled na různá náboženství a duchovní směry z hlediska pravoslavné svatootcovské tradice. Z obsahu knihy: O monotheistických náboženstvích (tedy nekřesťanských náboženstvích vyznávajících jednoho Boha), o moci pohanských bohů, fakírův zázrak a Ježíšova modlitba, o východní meditaci, o novém náboženském vědomí, znamení s nebe (o UFO), o charismatické obnově (tzv. křesťanské letniční proudy v různých církvích)... (Slovensky, 174 str., cena 50 korun, vydal Pravoslávny farský úrad Košice, ISBN 80-968043-1-6, knihu můžete si objednat na adrese: Pravoslávna bohoslovecka fakulta, Masarykova 15, 080 80 Prešov, Slovensko.) Viz též knižní nabídka

Vydána byla kniha Gorazda Vopatrného: „Pravoslavná církev v Československu v letech 1945—1951". Kniha se zabývá mapováním období, které bylo pro zdejší pravoslavnou církev velice těžké. Snaží se přinést jeden z možných pohledů — a to prismatem archiválií (těžiště knihy spočívá ve shromáždění archivních dokumentů uložených ve státních archivech). Prodává Oliva - křesťanské knihkupectví, Soukenická 15, 110 00 Praha 1. Viz též knižní nabídka.

Vyšla brožurka: Nikolaj Berďajev — O hodnotě křesťanství. O vzniku této knížky vypráví sám její autor. Někdy koncem roku 1918 nebo na začátku roku 1919, kdy v porevolučním Rusku nebyl ještě terorem uhašen veřejný duchovní život, na jednom shromáždění, pořádaném anarchisty, bylo hrubě napadáno Evangelium, Ježíš Kristus a Matka Boží. „Vyslechnuv všechny, kteří mluvili o Kristu, pocítil jsem, že oponovat jim bude neobyčejně těžké. Co je možno říci v takové atmosféře, plné bezuzdných vášní, při takové intelektuální elementárnosti? Ale vypjal jsem se k ohromnému duchovnímu úsilí, soustředil jsem všechny síly a požádal o slovo. V tom okamžiku jsem pocítil velké oduševnění a mluvil jsem lépe než kdykoliv v životě... Našel jsem vhodná slova a řekl jsem přibližně to, co jsem potom vyložil v brožuře "O hodnotě křesťanství a nehodnosti křesťanů". Zpočátku se ke mně posluchačstvo chovalo nepřátelsky s ohlušujícím pískotem, křikem a posměšnými výkřiky. Ale postupně jsem ovládl posluchače a skončil za bouře potlesku. Potom ke mně mnozí přistupovali, tiskli mi ruku a děkovali... V mnohých a mnohých posluchačích sovětského Ruska té doby jsem nalézal daleko napjatější zájem o filosofické a náboženské otázky, než později u mládeže ruské emigrace..." (Z úvodu knihy.) Viz knižní nabídka.

Nabízíme knihu „Moudrost pouštních Otců" (výběr z pateriku). Výroky a poučení svatých Otců egyptské pouště (4.-5. století); příběhy z pouštních mnišských komunit. Spiritualita svatých poustevníků egyptských je jedním z pramenů pravoslavné duchovnosti. Jedná se patrně o první podobné dílo v českém jazyce. Doporučujeme všem zájemcům o starokřesťanskou duchovnost, o pravoslavnou východní spiritualitu. Kniha má 192 str. (formátu A6), je doplněna slovníčkem pravoslavné duchovní terminologie a mapkou poustevnického Egypta; ilustrováno (cena 95 Kč; včetně balného a poštovného). Můžete si objednat k zaslání na adrese: mailto:elias@pravoslav.gts.cz (prodává též pražské křesťanské knihkupectví Oliva v Soukenické ulici) Viz též knižní nabídka.

Objednejte si Elijáše - O duchovním životě pravoslaví (sešitová knihovna; zatím vyšla tři čísla; nyní zápasíme o obnovení vydávání = sháníme odběratele či distributory a sbíráme objednávky). Viz knižní nabídka.


Stránka je průběžně doplňována a aktualizována.

Poslední aktualizace: 15. 9. 2000

Toto není oficiální stránka Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku.
Tato WWW publikace je dílem nezávislých redaktorů a vydavatelů.

Vydává: Pravoslavné publikační dílo
mailto:pravoslav@sinus.cz

© Pravoslavné publikační dílo 1999. Veškerá práva vyhrazena; bez písemného svolení vydavatele nelze žádný kdekoliv na našich stránkách uveřejněný text dále publikovat v jakékoliv formě. Prosíme o respektování.

Vydáváno od 1./14. září 1997 (7506 od stvoření světa)

Poděkování firmě za umístění stránky

WebMaster : Pasky

homepage zde - e-mail:pasky@pravoslav.gts.cz